Anti-discriminatie Statement

Bij Candid People streven we naar een werkomgeving die gebaseerd is op onze kernwaarden: kwaliteit, integriteit en samenwerking. We zetten ons in voor een rechtvaardige en inclusieve werkomgeving waar iedereen gelijke kansen krijgt en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt getolereerd.

Dit huishoudelijk reglement heeft als doel de richtlijnen en procedures vast te leggen die bijdragen aan een veilige, respectvolle en discriminerende-vrije werkomgeving. Het reglement is van toepassing op alle medewerkers, inclusief tijdelijk personeel, gedetacheerden en externe partners van Candid People.

Kernwaarden

Kwaliteit
Wij streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen. Onze medewerkers worden geselecteerd en beoordeeld op basis van hun kwalificaties, vaardigheden en prestaties, zonder enige vorm van discriminatie.

Integriteit
Wij handelen op een eerlijke, transparante en ethische manier. Discriminatie of oneerlijke behandeling wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd. Medewerkers worden aangemoedigd om eventuele schendingen van dit beleid te melden zonder angst voor represailles.

Samenwerking
Wij bevorderen een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Samenwerking en wederzijds respect vormen de basis van onze bedrijfsvoering.

Wat kun je van ons verwachten?

Discriminatie op grond van ras, geslacht, leeftijd, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit, handicap of enige andere beschermde eigenschap is strikt verboden. Wij werven, selecteren, belonen en bevorderen medewerkers op basis van hun competenties en prestaties.

Het management is verantwoordelijk voor het naleven van dit beleid en het actief bijdragen aan een inclusieve en respectvolle werkomgeving. Daarnaast ook voor het handhaven van dit beleid en het creëren van een werkklimaat waarin respect en gelijkheid centraal staan.

In het management organiseert de HR verantwoordelijke regelmatig training en bewustwordingsprogramma's voor medewerkers om discriminatie te voorkomen. Het overige management ziet erop toe dat de medewerkers het beleid naleven en actief bijdragen aan een inclusieve en respectvolle werkomgeving.

Overtredingen van het beleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder waarschuwingen, schorsing of ontslag, afhankelijk van de ernst van de overtreding. In ernstige gevallen zullen juridische stappen worden ondernomen.

Werk je bij, met of via ons en heb je ondanks het actieve anti-discriminatiebeleid te maken met of heb je vermoedens van discriminatie. Dan moedigen wij jou aan om dit te melden. Lees hier meer over onze meld- en klachtenprocedure.

Meld- en klachtenprocedure

Onze Prioriteit: Veiligheid en Respect

We vinden het essentieel dat onze medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen, gebaseerd op onze gedeelde waarden. Wanneer iemand deze waarden schendt, kan dit het gevoel van veiligheid en respect verstoren. Om dit te voorkomen, moeten we deze waarden beschermen en ongepast gedrag niet tolereren. Iedereen wordt aangemoedigd om de gedeelde waarden te promoten en ongewenst gedrag te melden, om verslechtering van de situatie te voorkomen. Ongewenst gedrag kan de productiviteit en gezondheid van medewerkers negatief beïnvloeden, hen belemmeren in hun werk of zelfs ziek maken. Deze regeling geldt voor iedereen die een werkrelatie heeft met Candid People en is van toepassing op alle relevante situaties en omstandigheden.

Inhoudsopgave:

Ongewenste Omgangsvormen
       - Stap 1: Bij wie kun je terecht?
       - Stap 2: Verloop Procedure
Formele Klacht
Privacy, Vertrouwelijkheid en Bescherming Melder
Rechten van de Beschuldigde Persoon
Begrippenlijst

Ongewenste Omgangsvormen

Tijdens het werk hebben medewerkers regelmatig contact met collega's, leidinggevenden en externe partijen. Meestal verloopt dit soepel, maar soms kunnen medewerkers geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen. Candid People tolereert dit onder geen enkele omstandigheid en heeft beleid opgesteld om dit te voorkomen en te bestrijden.

Stap 1: Bij wie kun je terecht?

Candid People bevordert een open cultuur en moedigt medewerkers aan om eerst gebruik te maken van de normale rapportagekanalen, zoals hun leidinggevende. Dit is meestal de snelste en meest aanbevolen route. Indien nodig, kan men ook terecht bij de interne of externe vertrouwenspersoon voor hulp en advies.

Interne Vertrouwenspersoon(Diego Manuela): Dit is het eerste aanspreekpunt voor meldingen. Gesprekken zijn uiterst vertrouwelijk, en de vertrouwenspersoon helpt bij het zoeken naar een oplossing.
vertrouwenspersoon@candidpeople.nl
0639548389

Externe Vertrouwenspersoon(Gerben van der Rijt): Voor wie liever anoniem blijft of iemand van buiten Candid People wil spreken, is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar.
gerbenvanderrijt@gmail.com

Stap 2: Verloop Procedure

Na een melding neemt de vertrouwenspersoon binnen twee werkdagen contact op en plant binnen een week een gesprek in. De melder heeft de regie over de vervolgstappen, die kunnen variëren van het indienen van een formele klacht tot het inschakelen van een hulpinstantie.

Formele Klacht

Als de melder een formele klacht indient, wordt deze door de klachtencommissie onderzocht op ontvankelijkheid. De vertrouwenspersoon informeert de melder over de procedure, en de voortgang wordt, voor zover mogelijk, vertrouwelijk gedeeld.

Privacy, Vertrouwelijkheid en Bescherming Melder

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de privacy van de melder wordt beschermd. De identiteit van de melder helpt bij het effectief aanpakken van de melding en biedt bescherming tegen eventuele repercussies. De melder is verplicht om ook vertrouwelijkheid in acht te nemen. Melden te goeder trouw betekent bescherming tegen negatieve maatregelen of sancties, tenzij de melder zelf bewust heeft meegewerkt aan het ongewenste gedrag.

Rechten van de Beschuldigde Persoon

Candid People informeert doorgaans de persoon tegen wie de melding is gericht zodra het onderzoek dit toelaat. Dit gebeurt met hoor en wederhoor, en de beschuldigde heeft recht op een eerlijk onderzoek. Redelijke maatregelen worden genomen om de identiteit van de melder te beschermen.

Begrippenlijst

Ongewenste Omgangsvormen: Ongewenste uitlatingen of handelingen die de persoonlijke integriteit aantasten, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en stalking.

Seksuele Intimidatie: Verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele lading dat iemands waardigheid aantast.

Agressie en Geweld: Psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen in verband met werk.

Pesten: Structureel intimiderend gedrag tegen een medewerker of groep die zich moeilijk kan verdedigen.

Discriminatie: Ongelijke behandeling op basis van kenmerken zoals religie, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele gerichtheid, handicap of chronische ziekte.

Stalking: Herhaaldelijk en opzettelijk achtervolgen of lastigvallen, fysiek of via communicatiemiddelen, waardoor iemand zich onveilig voelt.